Now Reading
Det var ikke min skyld…

Det var ikke min skyld…

 • Hvis du forårsaker skogbrann eller annen brannskade ved uaktsom omgang med ild så kan du bli erstatningsansvarlig. Rettspraksis viser at du også kan bli erstatningsansvarlig selv om du ikke har opptrådt uaktsomt, men tvert imot tatt alle forhåndsregler.

Det følger av erstatningsretten at du skal opptre forsvarlig ut fra forholdene, og dersom du opptrer uforsiktig på en slik måte at det kan karakteriseres som uaktsomt kan du bli erstatningsansvarlig. Når det er svært tørt, slik det var på forsommeren i år, så stilles det spesielt strenge krav til aktsomheten, og det skal svært lite til for at man anses som uaktsom.

Bråtebrenning

Rettspraksis viser at man også kan bli erstatningsansvarlig for skogbrann selv om man har opptrådt forsvarlig og ikke kan bebreides for skogbrannen. Slikt ansvar på objektivt grunnlag kan oppstå i en rekke tilfeller. Dette gjelder typisk dersom du har satt i gang noe som innebærer en risiko for at det oppstår skogbrann. NSB ble idømt objektivt erstatningsansvar for bråtebrenning, selv om denne var aktsom utført og slukket, og selv om det var usikkert om ulming etter bråtebrannen var årsaken til at en skogbrann blusset opp. Det objektive ansvaret var ikke begrunnet i NSBs spesielle virksomhet, så bråtebrenning vil kunne lede til erstatningsansvar hvis den blusser opp til en skogbrann, selv om den er gjennomført og slukket på en forsvarlig måte. I mange kommuner er bråtebrenning nå forbudt hele året, ikke bare i den periode vi har bålforbud (se faktaboks).

Kraftledninger

Dersom man driver annen virksomhet som medfører en stadig fare for å forårsake brann, så har man objektivt ansvar for eventuell skogbrann som oppstår. Det kan typisk være fare for gnistregn, som for eksempel kraftledninger som kan falle ned. Denne type virksomheten har objektivt ansvar for eventuelle skogbranner virksomheten utløser. Det samme gjelder gnistregn fra jernbanen eller gnistregn fra en motorvogn, som normalt forutsetter at det er noe galt med motorvognen og dermed også kan medføre uaktsomhetsansvar direkte. Men poenget med det objektive ansvaret er at man ikke trenger å påvise noen personlig skyld for å være erstatningsansvarlig, dersom du for eksempel på grunn av dårlig vedlikehold kjører et vogntog som av og til lager gnister. Enhver form for virksomhet som har et slikt fare-element vil kunne medføre et objektivt ansvar hvis det oppstår skogbrann.

Ansvar for barn

Foreldre kan også bli erstatningsansvarlige dersom deres barn forårsaker skogbrann. Dersom foreldrene har latt barna ha omgang med ild uten tilsyn kan foreldrene lett bli erstatningsansvarlig dersom barna på en uaktsom måte forårsaker skogbrann. Både barna og foreldrene kan bli ansvarlig, men det kan her tenkes at barna blir ansvarlige med redusert beløp i forhold til brannen, mens foreldrene blir ansvarlige for det fulle beløpet.

Dersom foreldrene ikke selv er å klandre for manglende tilsyn eller forebyggelse av den situasjonen som førte til brannen så kan de likevel har et erstatningsansvar. Hvis barna har startet skogbrannen forsettlig eller uaktsomt, er foreldrene – selv om de selv ikke kan klandres overhodet – ansvarlige med inntil 5.000 kroner. Dette ansvaret gjelder for hver enkelt skadeforvoldelse. Det vil si at de er ansvarlige for inntil dette beløpet hver gang barna forårsaker skogbrann. Forutsetningen for ansvar for foreldrene, er at vedkommende bor sammen med barna og har omsorgen for dem.

Forsikring

Skogeierne er ofte forsikret mot det tapet de påføres ved skogbrann. Dette medfører ikke nødvendigvis at skadevolderen går fri. For det første kan det være at skogeieren ikke har tegnet forsikring. Forsikringen kan også inneholde begrensninger som medfører at den ikke gir skogeieren full erstatning, og det forsikringen ikke dekker kan skogeieren kreve av den erstatningsansvarlige. Og sist men ikke minst: Forsikringsselskapet kan holde deg som skadevolder ansvarlig for deres utbetaling, såkalt regress.

#skogbrann

BÅLFORBUDET

 • Det er forbudt å brenne bål i all utmark i perioden 15. april til 15. september (ny regel fra 2016)
 • Man kan likevel tenne bål om det ikke åpenbart kan medføre brannfare, som etter mye nedbør, og på snø.
 • Man kan også grille på stranden, i god avstand fra skog og vegetasjon.
 • Mange kommuner har egne tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent til bruk hele året, selv under bålforbudet.
 • Ved høy skogbrannfare kan hver enkelt kommune legge ned forbud mot å gjøre opp ild utendørs.
 • Brudd på bålforbudet er straffbart.

DSBs tips til trygg bålbrenning:

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.

 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

  See Also
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.

 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.

 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.

 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

© 2019 HYTTEMAGASINET. ALLE RETTIGHETER RESERVERES.
Scroll To Top