Now Reading
Trær til besvær

Trær til besvær

Tekst: Arnt Olaf Stillerud, advokat i Tenden advokatfirma

Ikke bare kan trær være til besvær, noen ganger blir det også svært dyrt. Siste gang Høyesterett behandlet erstatning for ulovlig trehugst hos naboen måtte trehuggeren ut med 400 000 kroner i erstatning for å ha hugget 14 trær. I tillegg kom sakskostnader som samlet nok var like høye. Selv om du ikke tar så mange trær blir det fort dyrt å ta sagen i egen hånd. I et annet eksempel fra Oslo ble en person ilagt erstatningsansvar på 65 000 kroner for hugging av et furutre hos naboen, og omtrent det samme i sakskostnadsansvar.

I tillegg er det i mange tilfeller straffbart skadeverk å hugge andres trær, noe som blant annet kan føre til bot i tillegg til erstatningsansvaret.

Derfor er det en stor fordel å vite hvordan man kan forholde seg dersom naboens tre er til stor ergrelse.

Trær som står nær hytta, tunet eller hagen.

Naboloven har en egen regel om trær som står nær hytta, tunet eller hagen til naboen. Dyrket mark er også vernet, noe man skal være oppmerksom på dersom man har en fritidseiendom som grenser til dyrket mark. Det er verd å merke seg at det er avstanden til hytta, tunet og hagen som er avgjørende. Ikke avstanden til eiendomsgrensen.

Står treet nærmere hytta, tunet eller hagen enn 1/3 av trehøyden kan naboen kreve det fjernet (eller beskåret), men bare dersom treet er til skade eller ulempe. Skade kan for eksempel tenkes dersom det gir mye skygge slik at naboens blomster og planter får for lite sollys. Ulemper kan være så mangt, men ulemper må man ofte tåle litt av. Nedfall av løv på høsten må man normalt tåle, også at treet kaster skygge. Tar treet derimot sola fra den beste solplassen vil det ofte være tilstrekkelig ulempe.

Utsikt er ofte en gjenganger når det gjelder nabotvister om trær. Også her kreves det en viss grad av ulempe før du kan kreve at naboen fjerner treet, og det er ikke nok å vise til at du får bedre utsikt om treet fjernes. Det er det mer unormale utsiktstapet som her kan regnes som en ulempe.

I tillegg er det et vilkår for å kreve fjerning av treet at det ikke har spesiell nytteverdi for naboen. For eksempel kan treet som hindrer din utsikt, verne naboen mot innsyn på hans terrasse eller det kan ha en særlig estetisk verdi for naboen. Da kan det være slik at du likevel ikke har krav på å få treet fjernet, selv om det står nær nok til å falle innenfor regelen.

Merk at denne regelen heller ikke gjelder for grensehekk som er lavere enn 2 meter.

Trær som står lenger unna.

Dersom treet står lenger unna er det den alminnelige tåleregelen i naboloven som kommer til anvendelse. Regelen sier at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som er urimelig eller unødig til skade eller ulempe på naboeiendom.

Terskelen her er vesentlig høyere fordi det bare er urimelig og unødig skade eller ulempe som kan gi grunnlag for fjerning av treet.

I denne vurderingen ligger det en interesseavveining. Det betyr at dersom treet ikke har noen nevneverdig verdi for naboen skal det mindre til av ulemper for deg før du kan kreve det fjernet. Normalt vil nok et tre ikke være til så stor skade eller ulempe at vilkåret er oppfylt, men det skjer fra tid til annen. Det mest nærliggende eksemplet er antagelig trær som er til fare, for eksempel at de kan falle ned.

See Also

Trær som strekker seg over eiendomsgrensen.

Det er ikke sjelden at trær som vokser nær eiendomsgrensen har grener som strekker seg innover naboens eiendom.

I disse tilfellene vil du som regel ha rett til å kappe grener som går over på din eiendom så lenge du gir naboen varsel og en rimelig frist til selv å kappe dem. Fortsatt er det slik at det må foreligge en form for ulempe, men her er terskelen vesentlig lavere.

Gjør du dette så være klar hvor grensen går. Grenene kan etter lovbestemmelsen bare kuttes i grenselinjen, selv etter at du har varslet. Kutting inne på naboeiendommen er utelukket uten samtykke.

Hvordan gå frem for å få fjernet trær hos nabo. Det beste rådet er som alltid; snakk med den det gjelder, nemlig naboen. Har man en fornuftig tilnærming så blir man som oftest enig om en god løsning.

Dersom dette ikke fungerer må du fremsette et krav om fjerning overfor naboen. Dette kravet må i verste fall forfølges rettslig. Du har ingen rett til å finne frem sagen og kutte hos naboen selv. Heller ikke om naboen urettmessig nekter å fjerne trær. Gjør du det ender du fort opp med både et betydelig erstatningsansvar og et både dyrt og ubehagelig straffansvar som nevnt innledningsvis. Erstatningen skal i utgangspunktet settes til hva det koster å erstatte tilsvarende tre. Det å kjøpe og beplante «voksne» trær er svært kostbart, normalt mange titusener kroner per tre.

View Comments (0)

Leave a Reply

© 2019 HYTTEMAGASINET. ALLE RETTIGHETER RESERVERES.
Scroll To Top