Løse inn festetomta?

I disse dager opplever mange som fester grunn til hyttene sine at de får tilbud om innløsning av festetomten sin til lavere pris enn det tilsvarende tomter selges for. Det er fristende å bli grunneier av egen hyttetomt. Ofte er disse tilbudene under halvparten av markedsprisen for tomter som selges i nabolaget. Det er likevel ikke gitt at det er at godt tilbud. Her gjelder det å sjekke nøye før du aksepterer tilbudet.

For mange festekontrakter vil det være begrenset hvor mye bortfester kan ta i festeavgift. Ofte er det lovens maksimalsats på ca. kr 12 000 (2016) per mål/tomt i festeavgift som gjelder, og denne kan bare endres iht. endringen i konsumprisindeksen. Hvis alternativet er å låne penger i banken kan det derfor ofte være like greit å fortsette å betale festeavgiften. 


Rett til innløsning?

Mange hytteeiere vil også ha rett til innløsning. Dersom det har gått 30 år fra festekontrakten ble inngått vil du som hytteeier ha rett til innløsning hvert 10. år. Det er imidlertid en rekke unntak fra retten til innløsning, som blant annet ikke gjelder dersom bortfester er en bygdeallmenning, statsallmenning eller dersom tomten tilhører et aktivt gårdsbruk. 

Dersom du har rett til innløsning er utgangspunktet at du skal betale 40 % av verdien av tomten. Dette er imidlertid ikke det samme som markedsverdien av tomten som byggegrunn. Dersom du har betalt for vei, vann og avløp til tomten er det bare 40 % av råtomtverdi som skal legges til grunn, som kan være betydelig lavere enn markedspris for tomter, som nesten alltid selges med vei, vann og avløp til tomtegrensen. Videre er det verdien av tomten slik den er bebygget som skal verdsettes. Dersom tomten kan bygges ut i større utstrekning enn den er idag kan det ikke øke verdien.  

Hvilke rettigheter har bortfester?

I enkelte tilfeller kan bortfester heller ikke kreve at 40 % av tomteverdien legges til grunn. Dersom tomtefesteavtalen er inngått på ubestemt tid uten oppsigelsesadgang for bortfester, noe som ikke er uvanlig, så kan bortfester uansett bare kreve 25 ganger årlig festeavgift ved innløsning. Dersom festeavgiften ikke er oppregulert til maksimalsatsen vil bortfester ha rett til å gjøre det før innløsningsbeløpet fastsettes. Hvis det er maksimalsatsen som gjelder for festeavgiften vil det bare gi en innløsningssum på ca. kr 300 000 (2016). Å akseptere tilbud om innløsning over dette beløpet er derfor ofte ikke smart.Ikke aksepter et tilbud uten videre.

Tomtefesteloven inneholder mange forskjellig regler og unntak, og variasjonen i hvordan tomtefestekontraktene er utformet og praktisert rundt om i landet er ofte veldig variert. For mange hytteeiendommer dreier dette seg etter hvert om litt verdier. Det er derfor sterkt å anbefale at du tar kontrakt med en advokat eller en forening som er kjent med disse sakene for å få råd, før du aksepterer tilbud om innløsning som virker fristende. 

Fra Hyttemagasinet 11/17

#ekspertene #Aasebø #1117

Stats read: 
77
Stats like: 
0